De inkomsten/uitgaven van taakveld

Overhead

Wat kostte taakveld

(x € 1.000,-)

Werkelijk
2016

Begroot
2017

Werkelijk
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Lasten

7.085

8.054

8.022

8.359

8.456

8.232

Baten

-152

-852

-1.536

-584

-584

-584

Saldo taakveld

6.933

7.202

6.487

7.775

7.871

7.648

Met ingang van 2017 stelt het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) striktere eisen aan het in beeld brengen van de overhead. Om aan die eisen te voldoen hebben we op het taakveld overhead alle lasten en baten gecentraliseerd. Wat op het taakveld echter ontbreekt, is een specificatie van de lasten van deze overhead. Voor de specificatie van het totaalbedrag aan lasten verwijzen we daarom naar  onderstaande tabel.

De hieronder gepresenteerde specificatie sluit aan op onze organisatiestructuur en bevat alle lasten (o.a. kapitaallasten, materiële budgetten en personeel) inclusief de doorberekeningen.

Specificatie overhead 2017

  1. Team Personeel, organisatie en communicatie

   67

  1. Juridische zaken

   12

  1. Team Documentatie Informatie Voorziening

  562

  1. Team Financiën

4.288

  1. Team Automatisering en facilitaire zaken

1.558

 Totaal (saldo: uitgaven - inkomsten)

6.487