Verklaring van het bestuur over de rechtmatigheid 2017

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aan haar opgedragen taken en werkzaamheden op een rechtmatige en betrouwbare manier.

De belangrijkste taken van het college zijn:

  • het houden van toezicht op de werkzaamheden en de verwerking van de werkzaamheden;
  • het juist omgaan met risico’s;
  • het rapporteren over de werkzaamheden en het afleggen van verantwoording hierover.

Een essentieel hierbij is voor het college dat de administratie een goede mate van zekerheid biedt.  Om dit te borgen kent onze administratie bijvoorbeeld (interne) controlerende en corrigerende werkzaamheden zodat afwijkingen gesignaleerd worden. Op basis daarvan nemen we maatregelen om onvolkomenheden te corrigeren en/of te reduceren.

Een systeem van (interne) controlerende en corrigerende werkzaamheden biedt geen absolute zekerheid dat we onvolkomenheden vermijden. Het draagt bij aan het ontdekken van onvolkomenheden en het structureel verbeteren van de uitvoering. Daarnaast doen we in nauw overleg met onze accountant jaarlijks onderzoeken naar de rechtmatigheid van onze uitvoerende werkzaamheden.

Op basis van de uitgevoerde rechtmatigheid onderzoeken over 2017 zijn we overtuigd van de goede werking als het gaat om de rechtmatigheid van onze processen en de (interne) controlerende en corrigerende maatregelen. Dit doen we op basis van de conclusies in bijgaande rapportage ‘audit bevindingen rechtmatigheid 2017’. Dit met in achtneming tot wat ons, op basis van het controleprotocol, is opgedragen.

Op grond daarvan verklaren wij dat we gedurende 2017 voldoen aan de, wat betreft rechtmatigheid, gestelde eisen.

Buren, 10 april 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Buren,
De gemeentesecretaris,                    De burgemeester,

mr. I.P.C. van Wamel-Geene              J.A. de Boer MSc