Verklaring verschil begroting / jaarrekening

Verwacht nadelig rekeningresultaat bij de tussenrapportage t/m oktober 2017

- €    320.000

Werkelijk rekeningresultaat 2017

+ € 1.464.000

Te verklaren verschil

€ 1.784.000

Bedragen x € 1.000,-

Nr.

Programma

Totaal te verklaren
 verschil begroting /
rekening

1

Inwonerszaken
- Burgerzaken
- Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
- Sportbeleid en activering
- Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
- Media
- Samenkracht en burgerparticipatie
- Wijkteams
- Inkomensregelingen
- Begeleide participatie
- Arbeidsparticipatie
- Maatwerkdienstverlening (WMO)
- Maatwerkdienstverlening 18+
- Maatwerkdienstverlening 18-
- Geëscaleerde zorg 18+
- Geëscaleerde zorg 18-
- Volksgezondheid

199
54
0
0
1
35
5
167
116
347
15
16
564
1.076
6
43
6

V
V
-
-
N
V
V
V
V
V
V
V
V
N
N
N
V

2

Ruimte
- Beheer overige gebouwen en gronden
- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid
- Verkeer en vervoer
- Parkeren
- Openbaar vervoer
- Economische ontwikkeling
- Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- Economische promotie
- Onderwijshuisvesting
- Sportaccommodaties
- Musea
- Cultureel erfgoed
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen
- Ruimtelijke ordening
- Grondexploitaties (niet bedrijven)
- Wonen en bouwen

839
296
1
34
13
0
0
7
154
22
94
28
4
61
337
7
2
1
9
95
176
20

V
V
N
V
N
-
-
V
N
V
V
V
V
N
V
V
N
N
N
V
V
N

3

Bedrijfsvoering (exclusief saldo)
- Bestuur
- Mutaties reserves
- Overhead
- Treasury
- OZB woningen
- OZB-niet woningen
- Belasting overig
- Algemene uitkering en overige uitkeringen
- Overige baten en lasten
- Vennootschapsbelasting

746
124
313
715
23
27
28
7
79
5
75

V
V
N
V
V
V
V
N
V
N
V

Verschil begroting/ rekening

1.774

V

Per taakveld is een analyse opgenomen. Een afwijking groter dan € 25.000,- lichten we toe.