Aan de gemeenteraad,

Inleiding
Voor u liggen de jaarstukken 2017 van de gemeente Buren. Via deze jaarstukken leggen we verantwoording af over de realisering van het voorgenomen beleid en de daarvoor ingezette middelen. De jaarstukken zijn daarom van belang voor bestuurders, burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden.

Onze jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (financiële & algemene beschouwingen, programma’s en paragrafen) en de jaarrekening. In de programma’s en paragrafen leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid. In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording.

Toename algemene reserve uit het rekeningresultaat met € 644.000,-
Door een aantal incidentele voordelen ontstaat een positief rekeningresultaat over 2017. Indien u instemt met de voorstellen tot budgetoverheveling en resultaatbestemming, sluiten we 2017 daarom af met een toename van de (vrije) algemene reserve. Deze neemt toe met een bedrag van € 644.000,-.

In de financiële beschouwingen lichten we het ontstaan van het rekeningresultaat verder toe. Dat doen we aan de hand van het verloop van het rekeningsaldo na de tweede bestuursrapportage 2017. Ook belichten we daar het financiële resultaat binnen het sociaal domein.

Opzet van de jaarstukken
In hoofdstuk 1 leest u in de algemene beschouwingen meer over de meest in het oog springende
ontwikkelingen, zoals:

  • De maatregelen rondom de grondexploitaties.
  • De inzet in het sociaal domein op preventie en vroegsignalering.
  • Het regionaal investeringsprogramma.

In de financiële beschouwingen lichten we op hoofdlijnen de resultaatontwikkeling toe. In hoofdstuk 2 en 3 van het jaarverslag vindt u respectievelijk de programmaverantwoording en paragrafen. De jaarrekening vindt u in hoofdstuk 4.