Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?

Doelen

Wat hebben we bereikt?
We zijn op dit moment onderhoudstechnisch in control. Het meerjarenonderhoudsprogramma is vastgesteld. Benodigd onderhoud en kosten en opbrengsten daarvan zijn in beeld en de budgetten en de onderhoudsvoorziening zijn hierop afgesteld. In 2018 implementeren we het vastgoedmanagementsysteem (VMIS) en maken we een volgende stap richting het goed kunnen sturen van het vastgoedbezit op basis van een goede administratie en registratie.

Wat hebben we bereikt?
Uit het onderzoek blijkt dat het meeste verkeer gebruikmaakt van de wegen met een hoge verkeersfunctie. Ook constateerden we dat het aandeel zwaar verkeer op sommige wegen in het buitengebied met een lage verkeersfunctie is toegenomen. De toename van dit verkeer wordt vooral verklaard door de bedrijven die in het buitengebied gevestigd zijn. Het college wenst naast het zware verkeer, ook een visie op de overige gebruikers van de wegen in het buitengebied. In 2018 bieden we een bredere visie aan het college aan. In het uitvoeringsprogramma wordt duidelijk welke maatregelen tegen welke kosten nodig zijn om de structurele investeringen in ons wegennet op een verantwoorde wijze te verminderen.

Wat hebben we bereikt?
In 2017 is het samenwerkingsverband gewijzigd. De inwoners en ondernemers hebben een stichting opgericht: de Stichting Bewoners voor Buren. Samen met deze nieuwe stichting werkten we aan het opstellen van een convenant tussen de stichting en de gemeente Buren. Deze is in januari 2018 ondertekend door beide partijen. We zetten de aanpak voort met een verlengd uitvoeringsprogramma.

Wat hebben we bereikt?
In 2017 zijn de bovengenoemde werkzaamheden opgepakt en uitgevoerd. In de eerste helft van 2018 worden de eerste resultaten en maatregelen om de kostendekkendheid te verhogen aangeboden aan de raad.

Wat hebben we bereikt?
In 2017 hielden we een controleweek. In deze week controleerden wij locaties waar buitenlandse arbeidskrachten werden gehuisvest. Enkele locaties bleken niet aan de veiligheidseisen te voldoen. Daar zijn handhavingstrajecten gestart en er wordt handhavend opgetreden. We hebben in 2017 geen beleid opgesteld vanwege capaciteitsgebrek. In 2018 houden wij geregeld controles en treden handhavend op bij overtredingen.

Wat hebben we bereikt?
Het ambitieniveau wordt in 2018 vastgesteld en vertaald naar een implementatieplan. Hiermee zijn we voorbereid op alle onderdelen van de Omgevingswet. Hierbij worden college en raad actief betrokken.

Prestaties

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In de taakvelden vindt u een specifieke toelichting op de prestaties die we in 2017 leverden.