ACTIVA

31-12-2016

31-12-2017

PASSIVA

31-12-2016

31-12-2017

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Kosten geldleningen /saldo agio en disagio

0

0

Kosten onderzoek en ontwikkeling

0

0

Algemene reserve

4.737.963

4.368.394

Bestemmingsreserves:

18.606.106

9.027.605

Gerealiseerde resultaat

1.523.431

1.463.618

Immateriele vaste activa

0

0

Totaal eigen vermogen

24.867.500

14.859.617

Investeringen met economisch nut:

Voorz. verplichtingen, verliezen, risico's

2.312.652

1.601.681

- gronden uitgegeven in erfpacht

0

0

Voor derden beklemde mid. (spec.aanw.)

5.085.119

5.599.335

- ov. investeringen met een economisch nut

18.513.749

19.662.962

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

3.523.916

3.923.598

- invest.,waarvoor ter bestrijding v.d. kstn.
een heffing kan worden geheven

8.409.734

7.792.346

Invest. in openb. ruimte met maatsch. nut:

- ov. investeringen met een maatschapp. nut

0

193.746

Materiele vaste activa

26.923.483

27.649.054

Voorzieningen

10.921.687

11.124.614

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

0

0

Obligatieleningen

0

0

- gemeenschappelijke regelingen

0

0

- overige verbonden partijen

0

0

Onderhandse leningen van:

Leningen aan:

- binnenl. pens.fondsen en verz.instellingen

0

0

- openbare lichamen (artikel 1 wet Fido)

0

0

- binnenl. banken en ov. fin. instellingen

13.248.020

10.532.014

- woningbouwcorporaties

0

0

- binnenl. bedrijven

0

0

- deelnemingen

0

0

- openbare lichamen (artikel 1 wet Fido)

0

0

- overige verbonden partijen

0

0

- overige binnenlandse sectoren

0

0

- buitenlandse instellingen

0

0

Overige langlopende geldleningen u/g

691.868

574.209

Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar

0

0

Waarborgsommen

79.865

79.915

Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar

0

0

Door derden belegde gelden

0

0

Ov. uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar

217.018

204.967

Bijdrage aan activa eigendom derden

0

0

- Financiele vaste activa

908.886

779.176

Vaste schulden met loopt. langer dan 1 jr.

13.327.885

10.611.929

Totaal vaste activa

27.832.369

28.428.230

Totaal vaste passiva

49.117.072

36.596.160

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Grond en hulpstoffen:

- niet in exploitatie genomen gronden

0

0

- overige grond- en hulpstoffen

0

0

Onderhanden werk: gronden in expl.

20.977.289

8.927.728

Gereed product en handelsgoederen

0

0

Vooruitbetalingen

0

0

- Voorraden

20.977.289

8.927.728

Netto-vlott. schulden met rente lt < 1 jr:

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

- kasgeldleningen bij openbare lichamen

0

0

- vorderingen op openbare lichamen

5.113.118

4.705.559

- overige kasgeldleningen

4.500.000

5.000.000

- verstrekte kasgeldlen. aan openb. lich.

0

0

- overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

- banksaldi

0

0

- rek.-courantverh. met het Rijk

1.590.674

2.164.357

- rek.-courantverh. met niet fin. instellingen

0

0

- overige schulden

2.976.467

3.840.964

- overige vorderingen

2.762.629

2.769.469

- uitzettingen in 's Rijks schatkist

0

0

- uitzettingen van Nederlands schuldpapier

0

0

- overige uitzettingen

0

0

Uitzett. met rentetypische looptijd < 1 jr

9.466.421

9.639.385

Netto-vlott. schulden met rente lt < 1 jr

7.476.467

8.840.964

Kassaldi

6.718

4.316

Banksaldi

209.357

521.287

Liquide middelen

216.075

525.603

Overl. activa nog te ontvangen bijdr. EU

0

0

Overl. passiva vooruit ontvangen bijdr. EU

0

0

Overl. activa nog te ontvangen bijdr. Rijk

10.000

0

Overl. passiva vooruit ontvangen bijdr. Rijk

0

0

Overl. activa nog te ontv. bijdr. ov.overheid

18.972

18.972

Overl. pass. vooruit ontv. bijdr. ov.overheid

36.166

36.166

Overige overlopende activa

432.047

553.725

Overige overlopende passiva

2.323.468

2.620.353

Overlopende activa

461.019

572.697

Overlopende passiva

2.359.634

2.656.519

Totaal vlottende activa

31.120.804

19.665.413

Totaal vlottende passiva

9.836.101

11.497.483

TOTAAL-GENERAAL

58.953.173

48.093.643

TOTAAL-GENERAAL

58.953.173

48.093.643

Gewaarborgde geldleningen/garanties

3.747.869

3.535.707