We kijken als College terug op een jaar waarin veel is gerealiseerd. Dan gaat het onder andere om de realisatie van het coalitieakkoord 'Samen komen we verder!’. Daarover gaven wij al aan (RI/18/0333) dat driekwart van de onderdelen is gerealiseerd of een vaste plek in beleid heeft gekregen. De overige onderdelen zijn nog 'in uitvoering'. Het gaat dan om meerjarige en complexe trajecten als maatschappelijke accommodaties, de Omgevingswet en kerngericht werken. Daarnaast hebben wij als college eind 2016 nog10 andere problematische of complexe dossiers tot prioriteit bepaald en die met de organisatie voortvarend opgepakt. Daarbij gaat het om dossiers als Zwembad Beusichem en de Brede School. Eind 2017 resteerden nog een paar weerbarstige projecten.

In 2015 constateerden we dat de financiële effecten van onze grondexploitaties op termijn niet 'houdbaar' waren. Daarop namen we een eerste reeks maatregelen voor onze woningbouwprojecten. In 2017 stelden we voor de grondexploitatie van bedrijventerrein Doejenburg II nieuwe realistische kaders omtrent het grondprijsbeleid en de verkaveling van Doejenburg II voor. In december 2017 stemde u daarmee in en daarmee bouwden we ook het financiële risico van deze grondexploitatie af.
In de begroting 2017 spraken we de verwachting uit dat Buren de effecten van de aantrekkende economie zou gaan merken. Met de toename van de kavelverkopen op Doejenburg II en de woningbouwactiviteiten in 2017 is dat zeker het geval. Zo is dit jaar bijvoorbeeld de voorbereiding voor project Teisterbant fase 2 in de tijd naar voren gehaald.

In het sociaal domein richtten we onze inzet op versterking van preventie en vroegsignalering. Dat is dan ook het uitgangspunt van ons eerste Wmo-jaarplan dat we in 2017 presenteerden. Daarnaast versterkten we de contacten met het werkveld, door samen de visie op het Burense kind te ontwikkelen. Ook zetten we met betrokken organisaties in op leesstimulering en laaggeletterdheid. Ook voor de leefbaarheid in de kernen zochten we samenwerking. Met de BV Buren sloten we in het kader daarvan 'het convenant voor Buren' af. Duidelijk mag zijn dat we er in geslaagd zijn 'het veld' (organisaties en inwoners) meer bij beleidsontwikkeling te betrekken. Want: 'Samen kom je verder'.

Om sporten voor jongeren financieel laagdrempeliger te maken, sloten we aan bij het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. Hiermee krijgen ze een steuntje in de rug als dat nodig is. En met betrekking tot sport: in de begroting 2018 is ruimte voor het vernieuwen van de kunstgrasvelden in Lienden en Beusichem.

In regionaal verband werkten we de drie regionale speerpunten (logistiek, agribusiness, recreatie en toerisme) uit en voor de uitvoering is een regionaal investeringsfonds ingesteld.
Ook in het sociaal domein versterkten we de regionale samenwerking met de inbedding van het inkoopbureau Wmo/Jeugd in de regio-organisatie. Op deze wijze borgen we beter de inkoop, sturing, rapportage en verantwoording van de zorg.
Verder is met deze rekening de trend zichtbaar dat de uitgaven en het beschikbaar budget in de loop van de jaren meer in evenwicht komen en het positief saldo op het sociaal domein afneemt. Dit mede omdat de zorgvraag toeneemt.

In de financiële beschouwingen, die hierna volgen, geven wij een beeld van de financiële ontwikkelingen en hoofdlijnen van deze jaarrekening 2017. Tot onze tevredenheid heeft deze rekening een positief saldo van € 644.000,- na verwerking van de voorstellen tot budgetoverheveling en resultaatbestemming. Wij stellen voor om dit toe te voegen aan de algemene vrije reserve om zo onze financiële positie te versterken.

Maurik, april 2018,
College van Burgemeester en Wethouders