bedragen x € 1.000,-

Raming 2017
(incl. wijz.)

Werkelijk 2017

Treasury

a. Geldleningen

    baten

- 2

- 34

b. Beleggingen

    baten

- 111

- 134

Totaal lasten -/- baten

- 113

- 168

Algemene uitkering

    baten

- 29.121

- 29.200

Totaal lasten -/- baten

- 29.121

- 29.200

Belastingen

a. O.Z.B.

    baten

- 5.449

- 5.512

b. Toeristenbelasting

    baten

-186

- 209

c. Hondenbelasting

    baten

- 208

- 202

d. Precariobelasting

    baten

- 1.198

- 1.197

Totaal lasten -/- baten

- 7.041

- 7.120

Totaal dekking & onvoorzien
(excl. saldo / mutaties reserves)

- 36.275

- 36.488

Overzicht onvoorzien uitgaven begroting 2017
In de primitieve begroting namen we een bedrag op van € 0,- voor onvoorziene uitgaven.