Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?

Wat wilden we bereiken?

In diverse taakvelden werkt de gemeente nu al aan een duurzamere leefomgeving. Zo werken we via gemeenschappelijke regeling Avri regionaal aan het verminderen van verspilling en bevorderen van afvalscheiding. Ook wekken we in onze gemeente bovengemiddeld veel (57%) hernieuwbare energie op, vergeleken met andere gemeenten van onze grootte. Tot slot hebben we een revolverend fonds waaruit wij stichtingen en verenigingen geld lenen voor het aanschaffen van energiebesparende maatregelen.

Dit beleid en het stimuleren ervan zetten we in 2017 voort.

Wat hebben we bereikt?

In maart stelde het algemeen bestuur van Avri een nieuw afvalbeleid vast. De belangrijkste doelstelling is het terugwinnen van meer grondstoffen, zodat er minder restafval ontstaat.

Vanuit het jaarprogramma voor de leefomgeving is een aantal concrete acties uitgevoerd binnen het thema Duurzaamheid: zo zorgden de buurtjutters in 2017 weer voor het ophalen van zwerfafval. We leverden een bijdrage aan de realisatie van zingende prullenbakken, bedacht door scholieren in onze gemeente. Tijdens de Nacht van de Nacht op 10 oktober is de aanlichting van de kerktorens uitgeschakeld. We hebben tevens het regionaal centrum voor Natuur en milieu-educatie (NME-Betuwe) financieel ondersteund. Daarnaast maakten we energielessen op een aantal basisscholen mogelijk en daarmee droegen we bij aan bewustwording en energiebesparing, thuis en op school.

In 2017 concludeerden we dat er op het thema Duurzaamheid onvoldoende capaciteit was om gehoor te geven aan vragen, wensen en ambities die er in de gemeente leefden. Daarom is in de begroting voor de komende jaren ambtelijke capaciteit vrijgemaakt om dit in te vullen (medewerker Milieu/Duurzaamheid).