Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?

Doelen

De taakvelden binnen dit programma richten zich primair op het ondersteunen en laten functioneren van het bestuur en de gemeentelijke organisatie. In dit programma werken we aan de volgende doelen:

Wat hebben we bereikt?

Informatievoorziening:

  • Digitalisering - uitvoering I&A-beleidsplan 2017-2021

Op 18 april 2017 heeft de gemeenteraad het nieuwe I&A-beleidsplan 2017-2021 in de gemeenteraad vastgesteld. De pijlers rond de uitvoering van dit beleid zijn de projecten: 'Digitaal werken' en 'Samen On Line' (SOL). In 2017 startten we dus ook met de door de gemeenteraad vastgestelde activiteiten uit het I&A-beleidsplan 2017-2021. Zo gaven we met de invoering van 'JOIN 2e fase' een flinke impuls aan het verder digitaliseren van de ambtelijke en bestuurlijke werkprocessen. Meer naar buiten gericht realiseerden we een nieuwe website en vervingen we ook het intranet.

Hiermee zijn we goed voorbereid op grote veranderingen die de komende jaren op ons af komen. Zo oriënteerden we ons op landelijke ontwikkelingen rond het 'Samen Organiseren'.

Zoals gepland, startten we in 2017 ook met een grootschalige vernieuwing van onze ICT-infrastructuur.

Ook valt er een mooi succes te melden. Met de aanbesteding en de realisatie van het Open Webconcept (nieuwe website en intranet) is er landelijk veel belangstelling voor onze open aanpak tijdens dit project.

  • Digitale processen - JOIN   

In 2017 zetten we stappen richting volledig digitaal werken. Een aantal processen is volgens de LEAN-methode verbeterd en gedigitaliseerd. Het bestuurlijk besluitvormingsproces verloopt vanaf het derde kwartaal 2017 volledig digitaal via iBabs.

Met het project 'JOIN 2e fase', waarvoor in het I&A-plan budget beschikbaar is gesteld, is de basis gelegd voor volledig digitaal zaakgericht werken in de gemeente Buren. De processen in JOIN zijn zo ingericht dat er een basis is voor het in de toekomst verstrekken van statusinformatie via een persoonlijke internetpagina.

In samenwerking met het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) voerden we een pilot uit voor een e-depot. Het overbrengen van een eerste dataset vanuit de systemen van de gemeente Buren naar het RAR was een succes.

In de organisatie is een begin gemaakt met het wegwerken van de digitale achterstanden in de dossiervorming. De afronding hiervan vindt plaats in 2018.

Personeel:  

  • Strategische HR-beleid

In april 2017 keurde de gemeenteraad het strategische HR-beleid goed. Door de uitvoering van dit beleid kunnen de organisatie en haar medewerkers voldoen aan de veranderende eisen van onze omgeving. Het strategische HR-beleid geeft richting aan de inzet van HR-beleid en instrumenten om de diverse beleidsdoelen en de missie en visie te realiseren.

De visie en ambitie is dat gemeente Buren zich tot 2022 ontwikkelt  naar een resultaatgerichte en integraal werkende organisatie, waarbij de medewerker ontwikkelingsgericht, veranderingsbereid, flexibel en dienend is in houding en gedrag. Een mens- en resultaatgerichte leidinggevende moet dit stimuleren door leerpunten te bespreken met de medewerker. Er is ruimte voor opleiding en ontwikkeling: kennis wordt binnen de organisatie behouden.

In 2017 is een opzet voor de HR-managementrapportage gemaakt. Deze wordt in 2018 met de tweemaandelijkse rapportage aangeboden.

Juridische Zaken:

  • Juridische kwaliteitszorg

Juridische kwaliteitszorg is een noodzakelijke voorwaarde om de juridisch inhoudelijke kwaliteit van producten en diensten te kunnen waarborgen. En daarmee een goede dienstverlening te geven aan onze inwoners.
Het is niet alleen belangrijk dat iedereen die binnen onze organisatie werkt, weet welke wet- en regelgeving van toepassing is op zijn/haar activiteiten. Ook is het van belang om te weten hoe die regels door onze organisatie geïnterpreteerd en ingevuld kunnen worden. En welke consequenties dat vervolgens heeft voor onze organisatie of het bestuur. Om dit te borgen, zijn er drie notities opgesteld die in maart 2018 door het management zijn vastgesteld. Het zijn:
1. Notitie Juridische kwaliteitszorg en juridische normen;
2. Kadernotitie Dienstverlening team Juridische Zaken;
3. Kadernotitie Juridisch Vakberaad.

Juridische kwaliteitszorg - verbetering van de dienstverlening - is een groeimodel en een continu proces.

Financiën:

  • Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2017- 2020

Op 31 januari 2017 stelde de gemeenteraad de startnotitie Weerstandsvermogen vast. Deze notitie vormde de uitgangspunten voor de nota Weerstandsvermogen die de gemeenteraad op 27 juni 2017 vaststelde. Dit op advies van de kwaliteitscommissie.
Gemeenten beogen grip te hebben op de risico’s die horen bij de uitvoering van gemeentelijke taken.
De toenemende complexiteit van de samenleving en van projecten waar gemeenten bij betrokken
zijn, vereist een methodische benadering van risicobeheersing.
Met de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing stelden we een dergelijke methodische
benadering vast. De beslispunten uit dit raadsvoorstel bevatten de belangrijkste kaders die de raad
met deze nota heeft vastgesteld.

In de nota zelf is de verdere uitwerking opgenomen, inclusief de toezeggingen omtrent het afdekkingsniveau van de risico’s en de daarbij behorende scenario’s.

  • Financiële Verordening 212

Op 24 oktober 2017 stelde de gemeenteraad de Financiële Verordening 212 vast. In de financiële verordening, op basis van artikel 212 van de Gemeentewet, stelde de raad de uitgangspunten voor het financiële beleid vast. Ook bevat de verordening de eisen die de raad stelt aan het financieel beheer en aan de inrichting van de (administratieve) organisatie. Deze verordening is nodig vanwege de veranderingen in het BBV en de indeling van de programmabegroting. De genoemde wijzigingen zijn verwerkt in onze nieuwe financiële verordening 2012.

Wat hebben we bereikt?

Procesmanagement
In 2017 werkten de contouren voor procesmanagement in onze organisatie uit. Dit doen we vanuit een aantal principes:

Strategisch niveau
De strategische richting van processen heeft betrekking op een aantal vragen:
- Waarom hebben we deze processen?
- Waarom draagt dit specifieke proces bij aan onze doelen?
- Waarom handhaven we dit proces?

Tactisch niveau
Op tactisch niveau richten we de processen in:
- Met oog op beperken van risico’s
- Met oog op het voldoen aan principes rondom rechtmatigheid
- Vanuit een LEAN-principe
- Digitaal en geautomatiseerd waar mogelijk

Operationeel niveau
Het verrichten van het proces is de daadwerkelijke uitvoering van de processen: het werk dat mensen in de organisatie doen. Veel van dit werk is onbewust onderdeel van een proces. Mensen voeren namelijk handelingen uit vanuit routine of vanuit een standaardwerkwijze. Het verrichten van de processen is in die zin onderdeel van alle handelingen die we in de gemeente doen.

Vanuit deze basisprincipes moet nog een plan van aanpak worden opgesteld in 2018 voor de komende jaren.

Wat hebben we bereikt?

JOIN
Digitaal werken is technisch inmiddels volledig ondersteund met hard- en software. De menselijke kant van digitaal werken vergt nog de nodige aandacht. Overgang van fysiek naar digitaal werken is een verandertraject dat veel tijd en aandacht vergt. Voor de doorontwikkeling van medewerkers op het gebied van digitaal werken ontwikkelen we een actieplan dat aansluit bij het strategisch personeelsbeleid.

In dit programma nemen we ook de inkomsten en uitgangspunten voor de OZB en overige belastingen op.

Prestaties

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In de taakvelden vindt u een specifieke toelichting op de prestaties die we in 2017 leverden.