Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?

Wat wilden we bereiken?

We willen eigen kracht van inwoners naar vermogen inzetten. Als inwoners zelf of met hun netwerk problemen op kunnen lossen, kan de gemeente een andere, meer bescheiden rol in de samenleving innemen.
Bij nieuwe (beleids)ontwikkelingen in 2017 bekijken we hoe we aan kunnen haken bij bestaande initiatieven in de samenleving. Signaleringsgroepen, dorpsbelangenorganisaties en buurtjutters zijn daarvan sprekende voorbeelden. Maar ook op individueel niveau hebben we daadkrachtige inwoners. Denk aan de naar schatting 5.000 mantelzorgers in ons gebied. De gemeente wil deze kracht van de samenleving aanwakkeren en ondersteunen.

Wat hebben we bereikt?

  • We onderhielden contact met signaleringsgroepen en dorpsbelangenorganisaties. Voor deze groepen organiseerden we ook een contactbijeenkomst, waarbij onderling ervaringen en contacten werden uitgewisseld.
  • We maakten een tussenevaluatie van het project 'Het Mantelpunt' in Kerk-Avezaath. Op basis van die evaluatie besloten we onze bijdrage tijdelijk te verlengen.
  • Dit jaar vond wederom een dag voor de mantelzorgers plaats, waarbij we als gemeente onze waardering uitspraken voor mantelzorgers in onze gemeente.
  • Ook in 2017 liep het project Boib (Burense ouderen in beweging). Doel van dit project was tweeledig: door bewegen, blijven ouderen geestelijk en lichamelijk fitter. Boib had nadrukkelijk ook een sociaal aspect: deelnemers ontmoeten elkaar en onderhouden zo ook hun sociale netwerk.
  • We investeerden in interventies die ouders met jonge kinderen ondersteunen in de opvoeding.
  • Voor jongeren was er een maatjesproject, waarbij jongeren op weg werden geholpen in het sociaal verkeer.
  • In 2017 startte de campagne Appel-peer-kers, met als doel het percentage laaggeletterden te verminderen. Het aanleren van digitale vaardigheden maakte daar deel van uit. Digitale vaardigheden en leesvaardigheid zijn belangrijke onderdelen van eigen kracht van inwoners.
  • Dit thema is meegenomen in de doelen voor het meerjarenprogramma voor de leefomgeving. Hierin staat dat we de zelfredzaamheid van onze inwoners willen vergroten en inzetten. Ook voor mindere krachtige mensen willen wij als gemeente klaarstaan. We gaan uit van talenten, zodat iedereen, ook inwoners met een beperking, zoveel mogelijk zelfredzaam kan zijn. We kijken naar de mogelijkheden, wensen en behoeften die leven bij inwoners en andere betrokkenen, zodat we op maat ondersteuning kunnen bieden.