Inleiding
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door u zijn vastgesteld. Om de voorgenomen programmadoelstellingen te bereiken geven we geld uit. De uitgaven die we gedurende het jaar doen, moeten binnen de vastgestelde programmakaders blijven.

Bij de rechtmatigheidbeoordeling van de overschrijdingen maken we gebruik van de volgende categorieën:

  1. Kostenoverschrijdingen die niet passen binnen het bestaand beleid en waarvoor geen begrotingswijziging is ingediend;
  2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen bestaand beleid, maar waarvan de accountant vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd;
  3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door niet direct gerelateerde opbrengsten;
  4. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten;
  5. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid;
  6. Kostenoverschrijdingen bij open einde regelingen.

Formeel zijn alle overschrijdingen onrechtmatig. De overschrijdingen die vallen in de categorieën 4 t/m 6 tellen alleen niet mee in de oordeelsvorming (fouten) van de accountant. Reden hiervan is dat we deze overschrijdingen niet altijd kunnen voorkomen en ze niet in strijd zijn met het vastgestelde beleid. Bijvoorbeeld een kostenstijging als gevolg van meer aanvragen paspoorten.

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving programma

Begrote
lasten

Werkelijke
lasten

Verschil

Programma Inwonerszaken

21.168

21.210

- 42

Programma Ruimte

30.021

31.992

- 1.971

Programma Bedrijfsvoering

13.904

14.197

- 293

Totaal

65.093

67.399

- 987

Programma Inwonerszaken (overschrijding lasten € 356.000)
Extra kosten Jeugdwet (categorie 6)
Dit betreffen extra kosten welke onderdeel uitmaken van het totaalbudget voor de decentralisaties. Het tekort over 2017 wordt conform raadsbesluit meegenomen als onttrekking aan de reserve sociaal domein bij de resultaatbestemming over 2017. Het betreft hier een open einde regeling. De overschrijding telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant.

Programma Ruimte (overschrijding lasten € 1.971.000)
Grondexploitatie bedrijventerrein Doejenburg II ( categorie 4)
Regionaal zijn er afspraken gemaakt in de Regionale Programmering Bedrijventerreinen. Daarbij is afgesproken dat 6 ha. van Doejenburg II  tijdelijk uit de markt 'on hold' is genomen. Omdat wij deze grond niet meer kunnen verkopen als industriegrond is de boekwaarde overgeboekt van voorraden naar materiële vaste activa (Mva). Tegenover deze investering staat een voorziening. Een herberekening heeft geleid tot een andere verdeling van de boekwaarde tussen het 'on hold' gedeelte en het uitgeefbare gedeelte. Als gevolg hiervan vindt is ook de stand van de voorziening aangepast. De extra last (€ 1.231.000) betreft de storting in de voorziening MvA. Hier tegenover staat een onttrekking uit de voorziening verwachte verliezen. Kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. De overschrijding telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant.

Grondexploitatie Het Woud (categorie 4)
De grootste afwijking betreft de grondexploitatie Het Woud. We sluiten Het Woud af met een verlies. Het nadeel aan de lastenkant bedraagt € 812.500. Tegenover het verlies staat de verrekening van de boekwaarde € 185.000, een onttrekking uit de voorziening verwachte verliezen van € 775.000 en overige inkomsten van € 26.000. Kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. De overschrijding telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant.

Programma Bedrijfsvoering (overschrijding lasten € 293.000)
Hogere stortingen reserves (categorie 5)
Betreft een hogere storting in de reserve Omgevingsgerichte uitgaven & bovenplanse verevening (€ 30.500) en de reserve Informatie- & Automatiseringsplan 2017-2021 (€ 281.250). De extra storting betreft een extra bijdrage van derde die we eind 2017 ontvingen. Deze inkomst is verantwoord binnen programma Ruimte, taakveld Ruimtelijke ordening. Binnen Programma Ruimte, taakveld Overhead gaven we minder uit aan ICT. De extra storting van € 281.250 betreft deze vrijval aan kosten. Dit is conform raadsbesluit RV/17/00759 (I&A plan 2017-2021). De kostenoverschrijding past binnen het bestaand beleid. De overschrijding telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant.

Totaalbeeld
Uit de analyse van de kostenoverschrijdingen blijkt dat er in 2017 geen financiële onrechtmatige overschrijdingen plaatsvinden. Ze tellen niet mee als fout voor het rechtmatigheidsoordeel van de accountant.