Belangrijkste verschillen afgesloten investeringskredieten in 2017

Omschrijving investering

Begroot

Werkelijk

Verschil

V/N

1. I&A-plan 2017-2021 (5 investeringen)
2. Brede school Maurik herstel klimaatinstallatie
3. Brede school brandcompartimentering
4. Parallelweg Oost Lienden vervanging fundering

595.000
250.000
283.000
78.000

601.000
246.000
292.000
64.000

-     6.000
+   4.000
-    9.000
+  14.000

N
V
N
V

Totaal

1.206.000

1.203.000

+   3.000

V

 
Toelichting investeringen:
Het is regel dat afgesloten investeringen alleen met een verschil groter dan € 10.000,- worden toegelicht. Het investeringsniveau is de laatste jaren laag geweest. Omdat er maar bij één investering een verschil is groter dan € 10.000 zijn ook de andere afgesloten investeringen toegelicht.

Algemeen
1. I&A-plan 2017-2021 (nadeel € 6.000)
In april 2017 is het nieuwe I&A-plan 2017-2021 vastgesteld. In dit plan zijn diverse investeringen opgenomen vanaf 2017 t/m 2021. In 2017 sluiten we 5 investeringen af. Per saldo is er een overschrijding van afgerond € 6.000,-. Gelet op de geringe afwijking is dit verschil verder niet geanalyseerd.

2. Brede school herstel klimaatinstallatie (voordeel € 4.000,-)
Op dit investeringskrediet is € 4.000 minder uitgegeven op een investeringsbedrag van € 250.000,-. Gelet op de geringe afwijking is dit verschil verder niet geanalyseerd.

3. Brede school Maurik brandcompartimentering (nadeel € 9.000)
Op dit investeringskrediet is € 9.000 meer uitgegeven op een investeringsbedrag van € 283.000,-. Gelet op de geringe afwijking is dit verschil verder niet geanalyseerd.

4. Parallelweg Oost Lienden vervanging fundering (voordeel € 14.000)
Door het werk niet apart aan te besteden maar gebruik te maken van de raamovereenkomst uit 2016 (open posten bestek asfaltwerkzaamheden) is de uitvoering wat goedkoper uit gevallen dan de raming.

Toelichting nog lopende investeringskredieten 2017
In de productenrekening is een overzicht met investeringskredieten opgenomen. Uit dit overzicht blijkt dat alle restantkredieten toereikend zijn voor de nog te maken kosten.
Deze informatie is bij het samenstellen van de jaarrekening door de diverse teamleiders verstrekt naar de financiële administratie. Iedere teamleider heeft zijn eigen investeringen beoordeeld. De afzonderlijke verslagen zijn aanwezig bij team financiën.