Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?

Doelen

Wat hebben we bereikt?
Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat de bekendheid van Stib in 2017 iets is toegenomen. Er zijn meer voorliggende voorzieningen en die worden ook vaker gebruikt. Het aansluiten op ontwikkelingen in de kernen blijft een ontwikkelpunt. We maakten daarvoor in 2017 wel een aanzet door een dataset op te bouwen voor het sociaal domein. Deze dataset zal in 2018 klaar zijn. Dan kijken we ook hoe die dataset een impuls kan geven aan het kerngericht werken.

Wat hebben we bereikt?

We zijn met de verschillende verenigingen van de dorpen Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk in gesprek gegaan. Het doel van dit gesprek was om te komen tot een efficiënt gebruik van maatschappelijke accommodaties, waarbij de maatschappelijke functie leidend is. Op basis van dit gesprek nam de raad een besluit over de accommodaties in die kernen.

Wat hebben we bereikt?
We verwachtten dat in 2017 het aantal inwoners met een bijstandsuitkering zou stijgen. Dat komt, omdat de Wajong is afgesloten en deze inwoners nu instromen in de Participatiewet. Ook kregen we te maken met een extra toestroom van nieuwe statushouders. Daarnaast stroomden echter meer mensen uit naar werk dan verwacht. Daardoor bleef het aantal bijstandsuitkeringen vrij constant.

Wat hebben we bereikt?
In juli 2017 lanceerden we de nieuwe website www.buren.nl en eind december voerden we iBurgerzaken in. Klanten kunnen nu meer op digitale wijze gebruikmaken van onze dienstverlening, waardoor een bezoek aan het gemeentehuis niet meer nodig is. Hierdoor is onze dienstverlening verder uitgebreid.

De website ontwikkelen we de komende jaren verder door. Uitgangspunt voor deze ontwikkeling is de behoefte van de klant.

In juni 2015 stelde de raad de uitgangspunten van een tevreden klant (dienstverlening op maat als kaders voor de gemeentelijke dienstverlening 2015 - 2017) vast. Herijking van deze uitgangspunten is voor 2018 wenselijk door een nieuwe gemeenteraad, een nieuw college en de maatschappelijke ontwikkelingen.

Prestaties

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In de taakvelden vindt u een specifieke toelichting op de prestaties die we in 2017 leverden.