Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?

Wat wilden we bereiken?

We signaleren dat de behoeften van onze inwoners (aan wonen, voorzieningen, de openbare ruimte, enz.) veranderen als gevolg van ontgroening en vergrijzing. Het is van belang dat voorzieningen blijven aansluiten bij deze veranderende vraag.

Bij nieuwe (beleids)ontwikkelingen in 2017 houden we rekening met deze trend. We bekijken dan hoe we voorzieningen, faciliteiten en leefomgeving voor onze inwoners slim kunnen aanpassen aan ons veranderende 'klantenbestand'. Zo zijn bijvoorbeeld op diverse kruisingen in de gemeente de trottoirs al 'gelijkvloers'. Om de weg over te steken, hoeft een wandelaar de stoep dan niet meer af te stappen.

Ook willen we eigen initiatieven van onze inwoners op dit gebied graag faciliteren. Buren wil een vitale gemeente zijn met leefbare kernen. Dat is het belangrijkste doel van dit thema.

Wat hebben we bereikt?

  • In gesprek met onze onderwijspartners formuleerden we de Burense visie op het kind. Deze visie geeft input voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Dit plan houdt nadrukkelijk rekening met de ontwikkeling van leerlingaantallen en speelt daarmee in op de trend van ontgroening.
  • We onderzochten de behoefte aan maatschappelijke accommodaties in de kernen Maurik, Rijswijk en Eck en Wiel en legden daarover een voorstel voor aan de raad.
  • Daarnaast verleenden we steun aan het mantelpunt Kerk-Avezaath, een initiatief van inwoners van Kerk-Avezaath dat een bijdrage moet leveren aan de leefbaarheid in die kern.
  • In een aantal lopende woningbouwplannen werkten we mee aan de realisatie van aanpasbare woningen.
  • In het programma voor de leefomgeving staat dat we de fysieke, sociale en mentale gezondheid bevorderen. Dit zijn ook elementen die spelen rond (met name) het thema vergrijzing. In een gebalanceerde leefomgeving kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen bijvoorbeeld.

De inspanningen van de gemeente bij de plannen voor de leefomgeving hebben dan vooral een effect in de preventieve sfeer. Het gaat dan bijvoorbeeld om gezonde leefomgeving, die blijkt uit: luchtkwaliteit, waterkwaliteit en andere technische milieuaspecten. Ook willen we stimuleren dat mensen voldoende bewegen en gezond eten. Om de gezondheid van de inwoners te bevorderen, willen we gebruikmaken van onze openbare ruimte, ons landschap en onze lokale economie. We ambiëren een vitale Burense samenleving waarin iedereen zich nuttig en gewaardeerd voelt. Daarnaast willen we werken aan sterke sociale netwerken en fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte. En we streven ernaar dat iedereen een prettig thuis vindt in onze gemeente. Tot slot, vinden we het belangrijk dat alle kinderen voldoende kansen krijgen om zich te ontwikkelen en dat eenzaamheid teruggedrongen wordt.